Geachte ouders,

Het bijzonder decreet van 14 juli 1998 bepaalt dat voor elke school een nieuwe schoolraad moet verkozen worden. De nieuw verkozen schoolraad zal met ingang van 1 april 2021 het roer van de huidige schoolraad overnemen.

Elke school wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.
Wij doen een oproep tot kandidaten voor de samenstelling van de schoolraad.
Vooraleer u zich kandidaat stelt, is het goed te weten hoe een schoolraad is samengesteld en welke haar bevoegdheden zijn.

De volledige tekst van het kiesreglement kan geraadpleegd worden op www.g-o.be/verkiezingschoolraad of ligt ter inzage op het secretariaat van de school.

De samenstelling van de schoolraad :

 1. Drie leden verkozen onder en door de ouders
 2. Drie leden verkozen onder en door de personeelsleden
 3. Twee leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus, gekozen door
  de verkozen leden

De bevoegdheden van een schoolraad :

De adviesbevoegdheid aan de directeur betreffende volgende materies :

 • de algemene organisatie van de school
 • de werving van leerlingen
 • de organisatie van extra-muros en parascolaire activiteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Overleg wordt gepleegd met de directeur inzake :

 • het vastleggen van criteria voor de aanwending van de lestijden
 • de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • het schoolreglement

Op mesoniveau heeft elke schoolraad binnen een scholengroep een adviesbevoegdheid
aan de Raad van Bestuur inzake :

 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Informatierecht inzake materies die het schoolleven beïnvloeden.  

Het indienen van de kandidaturen

Om zich kandidaat te stellen moet het model Formulier KR 1 gebruikt worden.
Dit formulier kan op het secretariaat afgehaald worden.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen is   31 oktober 2020.

De kandidaturen moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd.
De voorzitter van het kiesbureau is de directeur van de school waarvoor de schoolraad dient verkozen te worden :

                Aan Directie:  Tilly Vannitsen

Voorzitter kiesbureau GO! Nikola Tesla middenschool GO! Atheneum MAXwell

 Adres school:  straat  Daalstraat 4/onderwijsstraat 11      postnr. + gemeente  3630 Maasmechelen

Kandidaturen die niet in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn worden bezorgd, worden onontvankelijk verklaard.

De kiezerslijst

Vanaf 10 oktober 2020 liggen de lijsten van de kiesgerechtigden en dus ook potentiële kandidaten voor de rechtstreekse verkiezingen ter inzage op het secretariaat van de school.

Gelet op de regels met betrekking tot de privacy mag niemand volledig of gedeeltelijk afschriften maken of krijgen, onder welke vorm ook.

De verkiezingen

Vanaf 1 tot en met 12 december 2020 worden de rechtstreekse verkiezingen gehouden.

Alle kiesgerechtigden krijgen een afzonderlijke oproepingsbrief samen met een stembiljet met de post of tegen ontvangstbewijs.

Er wordt gestemd door het stembiljet onder gesloten omslag terug te sturen met de post of onder gesloten omslag terug te bezorgen tegen ontvangstbewijs.

Het terugbezorgen gebeurt uiterlijk op 20 december van de kiesperiode.

Voor terugsturen per post geldt de poststempel als bewijs.

Er is geen stemplicht en de stemming is geheim.

Naam directie  Tilly Vannitsen

Directeur GO! Nikola Tesla middenschool

Voorzitter van het kiesbureau